Adatkezelési tájékoztató

A MAGYAR ANIME TÁRSASÁG

 

Adatvédelmi szabályzata

 

Jelen Szabályzat célja, hogy a Magyar Anime Társaság (továbbiakban Társaság)

Alapszabályával és a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,

az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az Európai Parlament és Tanács

 1. április 27-i (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Rendelete (továbbiakban Rendelet)

előírásaival összhangban szabályozza a Társaság adatkezelési tevékenységét.

 

 1. Az Adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségei

 

Név: Magyar Anime Társaság

Székhely: 2030 Érd, Napvirág utca 3.

Honlap: animetarsasag.hu

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A Társaság az Alapszabályában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben

(Továbbiakban Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben

meghatározottak szerint kezeli a Társaság tagjainak (továbbiakban Tagok) személyes adatait.

 

Ennek megfelelően a Társaság kezeli Tagjainak személyes adatait abból a célból, hogy a

Tagok a Társaság Alapszabályában meghatározott, tagságukból eredő jogaikat és

kötelezettségeiket gyakorolhassák (pl. részt vehessenek közgyűlésen, tisztséget

vállalhassanak a Társaságban). A Társaság ezen jogok és kötelezettségek gyakorlására

vonatkozó értesítéseit e-mailben, illetve postai úton küldi meg a Tagoknak.

 

A Társaság kezeli továbbá elektronikus hírlevelére feliratkozott személyek

(továbbiakban Feliratkozók) adatait is. A Társaság ezen adatokat nem

kereskedelmi- és marketingcélú hírlevél küldés céljából kezeli.

 

A Társaság kezeli továbbá egyes regisztrációhoz kötött rendezvényeire regisztráló személyek

(továbbiakban Regisztrálók) személyes adatait. A Társaság ezen adatokat a rendezvényre

való beléptetés, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos esetleges változásokról szóló

tájékoztatás céljából kezeli.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelésben érintettek köre

 

A Társaság a Tagok személyes adatait a Ptk 3:63.§ (1) bekezdése alapján a tagság

nyilvántartása érdekében valamint ezzel összhangban a 2. pontban meghatározott célokból a

Tagok előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli.

 

A Tagok a Társaságba történő belépésük során, a Társaság Alapszabálya III/7. pontjának

értelmében a belépési nyilatkozat benyújtásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság személyes adataikat a fent meghatározott

célokból kezelje.

 

A Társaság tagnylvántartásainak vezetése számítógépen történik, Google Drive eszközök

segítségével. A papíron kitöltött belépési nyilatkozatokat a társaság vezetősége otthonában

tárolja, a Társaság hivatalos iratai számára kijelölt helyen.

 

A Társaság a Feliratkozók adatait a fent meghatározott célokból a Feliratkozók előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli. Az adatok kezelése az. 5. pontban meghatározott adatfeldolgozók igénybevételével történik.

 

A Társaság a Regisztrálók adatait a fent meghatározott célokból a Regisztrálók előzetes,

önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli. Az adatok kezelése az. 5.

pontban meghatározott adatfeldolgozók igénybevételével történik.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

A Társaság a Tagok alábbi személyes adatait kezeli:

 

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

személy beazonosítása

Szem. Ig. Szám

személy beazonosítása

Születési hely, idő

személy beazonosítása

lakcím

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

 

 

A Társaság a fentieken túlmenően kezeli a Tagok tagdíjbefizetésére vonatkozó információt és

a tagsági jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával kapcsolatos egyéb személyes adatokat, így

például a betöltött tisztségekre vonatkozó személyes adataikat.

 

A Társaság a Feliratkozók alábbi személyes adatait kezeli:

 

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

személy beazonosítása

e-mail cím

hírlevél továbbítása

 

A Társaság a Regisztrálók alábbi személyes adatait kezeli:

 

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

személy beazonosítása

e-mail cím

rendezvénnyel kapcsolatos információk továbbítása

telefonszám

rendezvénnyel kapcsolatos információk továbbítása

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozók

 

A Tagok személyes adataihoz csak a Társaság tisztségviselői és ezen belül is azok férhetnek

hozzá, akiknek az adatkezelés hivatkozott céljainak megvalósítása érdekében azok

megismerése feltétlenül szükséges. Ezen, személyes adatokhoz hozzáférő személyek az

elnök, a titkár, a pénztáros, és az elnökségi tagok.

 

A Társaság weboldalának használatakor keletkező személyes adatokhoz, valamint a

Társaság elektronikus hírlevelének továbbításához szükséges adatokhoz (így a Feliratkozók személyes adataihoz), valamint az egyes eseményekre való regisztráció során

keletkező személyes adatokhoz (így a Regisztrálók személyes adataihoz) hozzáférő

személyek a titkár és az elnökség.

 

 

Cégnév, székhely

Adatfeldolgozás célja

Adatok köre

3 in 1 Hosting Bt.

(2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. , Adószám: 22206118-2-13)

az animetarsasag.hu weboldal tárhelyének technikai üzemeltetése

honlap böngészésekor keletkező adatok (pl. IP cím, sütik), hozzászóláshoz szükséges adatok (név, e-mail cím)

KönyvÉSZ Kft.

(2030 Érd, Napvirág út 3. , Adószám: 10642544-2-13)

a Társaság könyvelésének

vezetése

 

név, cím, bankszámlaszám,

befizetett összeg

Google Inc.

(1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043)

online belépési nyilatkozat és

regisztrációs űrlapok

technikai üzemeltetése,

tagnyilvántartás tárolása

a Tagok 4. pontban

meghatározott személyes

adatai

Raiffeisen Bank Zrt.

(1054, Bp. Akadémia u. 6., Adószám: 10198014-4-44)

banki befizetések fogadása

és továbbítása a Társaság

felé

név, bankszámlaszám,

befizetett összeg

Magyar Posta Zrt.

(1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

postai csekken történő

befizetések fogadása és

továbbítása a Társaság felé

név, cím, befizetett összeg

 

A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, melyek megfelelő

garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendeletnek megfelelő, érintettek jogainak védelmét

biztosító, technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, függetlenül attól, hogy

székhelyük esetlegesen az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül esik.

 

 1. Az adatok biztonsága

A Társaság az érintettek személyes adatai biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése

érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedést tesz, különösen a jogosulatlan

hozzáférés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A 2. pontban meghatározott célok érdekében a Társaság a Tag személyes adatait hozzájáruló

nyilatkozatának visszavonásáig – ami a Tagok esetében egyúttal a Társaságból történő

kilépést és így a tagsági jogviszonyuk megszűnését jelenti –, illetve a jogszabályok és a

Társaság Alapszabálya által meghatározott szükséges ésszerű időtartamig kezeli az

adatkezelés céljainak megfelelően.

A Társaság a Feliratkozó adatait hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

A Társaság a Regisztráló adatait az adott rendezvény lezárultáig kezeli.

 

 1. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 1. a) hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. b) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes

adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

 1. c) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat;

 1. d) jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat (Az adattörlési kérelmet csak akkor teljesítheti a

Társaság, ha az nem ütközik a hatóságok felé való kötelezettségeivel, pl.

adatszolgáltatás a NAV felé vagy büntetőjogi eljárás esetén.);

 1. e) kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha a Társaságnak

már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából;

 1. f) adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz

fordulhat.

 1. Jogorvoslatok

Fenti jogainak megsértése esetén az érintett jogosult jogorvoslatért fordulni a Társasághoz az

 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles

kivizsgálni az érintett kérelmét és tájékoztatni a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Jogsérelem esetén az érintett jogosult a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

 

Budapest,

Király Dávid,

elnök